Odkupovanie pohľadávok

Sme pripravený analyzovať a odkúpiť portfólio pohľadávok.

Predaj pohľadávok je riešenie ktoré prináša našim zákazníkom rýchle speňaženie pohľadávok, zbavenia sa „zlých“ portfólií pohľadávok, ktorých vymoženie je komplikované a nákladné.

Pri tejto forme spolupráce naša spoločnosť uzatvorí s pôvodným veriteľom zmluvu o postúpení pohľadávok, na základe ktorej prejde vlastníctvo pohľadávok za odplatu – kúpnu cenu vo výške dojednaného percenta z nominálnej hodnoty pohľadávok z ich pôvodného majiteľa (postupcu) na našu spoločnosť (postupníka).

Okamžité speňaženie pohľadávok prináša pre spoločnosť nasledujúce výhody:

  • Postupca pri uzatvorení zmluvy o postúpení pohľadávok (alebo krátko po ňom) obdrží na svoj účet dojednanú kúpnu cenu za pohľadávky, čo má pozitívny vplyv na jeho cash flow.
  • Žiadne dodatočné náklady s mimosúdnym, či súdnym vymáhaním pohľadávok.
  • Transparentný partner, ktorý s odbornou starostlivosťou spracuje Vašich dlžníkov.
  • Odpredajom pohľadávok dôjde u postupcu k očisteniu jeho účtovníctva od problematických pohľadávok. Výška kúpnej ceny sa dojednáva pri každom obchodnom prípade individuálne a odvíja sa predovšetkým od náročnosti daného prípadu (bonita dlžníka, zabezpečenie pohľadávky, vek pohľadávky, spornosť pohľadávky), nominálnej hodnoty pohľadávok, veľkosti portfólia pohľadávok, počtu dlžníkov a pod.