Inkaso pohľadávok

Neskoré úhrady faktúr sa stávajú bežnou praxou a nesplatené pohľadávky po dátume splatnosti sa stále hromadia podnikateľom alebo firmám. Dobrým riešením je takzvané inkaso pohľadávok, čo je mimosúdny proces, pri ktorom sa písomne, telefonicky alebo osobne kontaktuje dlžník, čo by malo viesť k zaplateniu dlžnej pohľadávky. Väčšinou neustála aktivita tohto charakteru vyvolá v dlžníkovi pocit kontroly a má nutkanie dlžnú čiastku zaplatiť.

Veritelia väčšinou poverujú inkasom pohľadávok svojich zamestnancov, často sú to účtovníčky. Avšak títo ľudia majú s inkasom pramálo skúseností a narobia viac chýb ako úžitku. Dôležitá je pri tomto konaní dobrá komunikácia s dlžníkom, a nie vyvíjanie neprimeraného a hrubého nátlaku, ktorého sa práve dopúšťajú nekvalifikovaní ľudia, pretože nemajú v tomto odbore znalosti. Väčšie spoločnosti majú však aj svoje vlastné oddelenie inkasných pohľadávok, ale prevádzka je veľmi nákladná a môžu si to skutočne dovoliť iba podniky s vysokým obratom. Menším veriteľom sa teda skutočne viac vyplatí prenajať si externé inkasné spoločnosti.

Hlavným cieľom akéhokoľvek inkasa je neprerušenie dobrých vzťahov medzi veriteľom a dlžníkom a to zvlášť dodávateľsko – odberateľských vzťahov. Akonáhle je totiž inkaso prevádzané neodborne alebo zle, veľmi často dochádza k prerušeniu odberu alebo dodávok tovaru či služieb v budúcnosti.